သံမဏိအေဆာက္အဦးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD.

သံမဏိအေဆာက္အဦးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း

 


 

အိမ္ေခါင္မုိးေဘာင္ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ္အေဆာက္အဦးသံေဘာင္၊ ယာဥ္ရပ္နားရန္သံမဏိေဘာင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သံမဏိကုန္ပတ္ေဆာက္လုပ္ေရး၌ အင္ဂ်င္နီယာပုိင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္ သက္ေတာင့္သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားရိွပါသည္

CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD.

CPM Engineering Center Co., Ltd ကုမၸဏီသည္ သံႏွင့္ သံမဏိေပါင္းမ်ဳိးစုံထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းတြင္ ဒီဇုိင္နာေခါင္းေဆာင္ေသာအုပ္စုျဖစ္ပါသည္၊ အဆုိပါစနစ္အား
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေထြေထြလုပ္ငန္းေဆာင္တာႏွင့္ စက္မႈ၊ စက္ရုံအပုိင္းက႑မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္၏ အဓိကအစိတ္အပုိင္းတြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ေသာပညာရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္၊ ယင္းအဖြဲ႕သည္ ေဖါက္သည္ထံ ပုိ႔ေဆာင္မႈမျပဳမွီ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္သည္သာမက စက္ရုံမွ အရည္အေသြးျပည့္မီ 100% ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘက္ေပါင္းစုံဒီဇုိင္းႏွင့္တပ္ဆင္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ကဲ့သုိ႔ေသာ ေလျဖင့္အရာ၀တၳဳတင္ေဆာင္ေသာစနစ္၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ get more info ၀က္အူေပၚထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္၊ စက္ရုံတြင္ ဖုန္မႈန္႔ပယ္ဖ်က္မႈစနစ္ dust collecting System, Big Bag Station Jumbo Bag Big Bag Loading & Unloading ႏွင့္ အျခားေသာအင္ဂ်င္နီ ယာရွဴေထာင့္မ်ား အျခားပစၥည္းကိရိယာမ်ားအပါအ၀င္၊ ကဲ့သုိ႔ေသာRotary Valve, Separator Filter, Axial Fan, Blower, Strainer Filter, Screw Conveyor စသည့္အမ်ဳိးမ်ဳိး
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုမၸဏီသည္ ပုိမုိထိေရာက္ေသာ အလုပ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ အျပည့္အ၀ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပး၍ ဒါ့အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာမွ စံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္ လက္ခံရရိွၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပပုိ႔ကုန္ေစ်းကြက္အတြက္လည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေၾကာင္း။

 

CONTACT US 

CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD.

Address
559/26 Moo 7. Phii Yai Phli district Samut Prakan 10540
Phone
+668 6668 9111 +662 325 0321-3
E-mail
info@cpmflow.com
Website
cpm-engineer.aecgateway.com,cpm.brandexdirectory.com,www.cpmflow.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “သံမဏိအေဆာက္အဦးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD.”

Leave a Reply

Gravatar